ביטוח תאונות אישיות לספורטאים

מהו ביטוח תאונות אישיות לספורטאים ?
ביטוח תאונות אישיות לספורטאים צמח על בסיס חוק הספורט התשמ"ח 1988 ("החוק"). שלא כמו ביטוח תאונות אישיות "רגיל", הכיסוי ביטוחי לספורטאים מסופק ע"י אגודת/התאחדות/איגוד הספורט בה הספורטאי חבר וזאת על פי סעיף 7 בחוק הספורט. בדרך זאת כל ספורטאי חובבן/מקצוען יוכל לקבל פיצוי עבור נזקים הנגרמים לו במהלך הפעילות הספורטיבית תחת מטריית האיגוד.
ב – 16.8.2016 עבר תיקון 10 לחוק הספורט אשר מבטל את החובה לערוך ביטוח לפי חוק הספורט לספורטאים התחרותיים במקרים הבאים:
ספורטאים אשר לוקחים חלק בפעילות ספורט שמעסיק מארגן/תומך בה כדוגמת הליגה למקומות עבודה.
ספורטאים אשר מקבלים שכר מינימום לחודש לפחות וזאת בתמורה להשתתפותם בתחרויות הספורט.
ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימודי חובה.

התיקון איננו שולל מאגודות לערוך ביטוח תאונות אישיות כמו זה שנערך לספורטאים תחרותיים שאינם פטורים מביטוח, וזאת בהתאם לשיקול דעתם של האגודות תוך שיתוף פעולה עם הספורטאים והוריהם. ביטוח שכזה אשר ייערך איינו נחשב לביטוח כפל שכן סכומי הביטוח המשולמים בגין מקרי מוות ונכות מצטברים ונוספים אחד על השני מהביטוחים השונים.

בנוסף, קיימת דרישה בתקנות לביטוח צד ג' – שחקן נגד שחקן, אם כי בביטוח תאונות אישיות לתלמידים אין כיסוי לביטוח צד ג' וכן להוצאות אשפוז וטיפול.

athlete

מהם המקרים בהם האיגוד/התאחדות לא צריכים לספק ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ?
ספורטאים אשר לוקחים חלק בפעילות ספורט שמעסיק מארגן/תומך בה כדוגמת הליגה למקומות עבודה.
ספורטאים אשר מקבלים שכר מינימום לחודש לפחות וזאת בתמורה להשתתפותם בתחרויות הספורט.

מה כולל הביטוח ?
ביטוח תאונות אישיות לספורטאים כולל כיסויים יעודיים לספורטאי: טיפולים רפואיים, פיצוי עקב נכות, אובדן כושר עבודה זמני, מוות, טיפולי שיניים ועוד.
סכומי הביטוח מחולקים לרוב לפי מחלקות ילדים ונוער ומחלקת בוגרים או לפי קבוצות גיל – עד גיל 20 ומוטבים מעל גיל 20.
הביטוח מכוסה גם בדרך לאימון וחזרתו הביתה מהאימון.
מספק כיסוי ביטוחי לכל מקום בעולם ותקף בכול שעות היממה, אך מותנה בכך שהעיסוק בספורט הוא במסגרת האגודה ו/או ההתאחדות.
יש לדעת שספורטאים על גיל 18 הלומדים במסגרת חינוכית מכוסים על פי חוק משרד החינוך ב'ביטוח תאונות אישיות לתלמידים'.

עיקרי סעיפי הביטוח מכוח תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה-1994 עבור כל ענפי הספורט בישראל:
מוות של ספורטאי
נכות של ספורטאי
אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו
נזק לשיניו של ספורטאי
אי-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-ידו, באורח מלא או חלקי
גרימת נזק לצד ג'

כלל סכומי הביטוח המזעריים למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט בישראל יהיו:
מוות – ישולמו 200,000 ש"ח לספורטאי מעל לגיל 20, ו-65,000 ש"ח לספורטאי שגילו נמוך מ-20 שנים.
נכות – ישולמו 276,000 ש"ח עבור נכות בשיעור של 100% וחלק יחסי מהם עבור כל שיעור נכות אחר.
טיפול רפואי ואשפוז  9,200 ש"ח.
טיפולי שיניים 9,200 ש"ח.
אובדן כושר עבודה – פיצוי שבועי אשר מתחיל ביום ה-11 מיום תחילת אי הכשירות: מי שגילו נמוך מ-20 שנים זכאי ל-185 ש"ח לשבוע, מי שגילו גבוה מ-20 שנים 735 ש"ח לשבוע.
גבולות אחריות צד ג' (עבור נזקי גוף בלבד) – 300,000 עבור מקרה בודד, 600,000 למשך תקופת הביטוח.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן ועומדים על פי שלוש מהסכומים הנומינליים אשר מצוינים בתקנה.

מהי רמת הכיסויים בהשוואה לביטוח "הרגיל" של תאונות אישיות ?
רמת הכיסויים של ביטוח תאונות אישיות לתלמידים פחותה בהשוואה לכיסוי שישנו בביטוח תאונות אישיות לספורטאים למשל:
בביטוח תאונות אישיות לספורטאים במקרה של אובדן כושר עבודה, הספורטאי יקבל פיצוי מיידי שיאפשר לו להתמודד עם תקופת ההמתנה – בדרך כלל תקופה ההמתנה היא בין שלושה לשישה חודשים.